صفحه نخست    l    تماس با مدیر    l    نسخه موبایل    RSS    l   
درباره وبلاگآبی تر از آسمان بود و پاک تر از باران .دستش را به آسمان می برد و ستاره ها را در سفره خالی ما می نشاند . بهار را به تساوی تقسیم می کرد و سهم خود را به آنکه محتاج تر بود می بخشید.کبوتر از دست او دانه می چید و ماه از روی او روشنی می گرفت . نخل تنهایی اش را می شناخت . چاه زمزمه اش را می شنید و غدیر آن آبگیر زخمی حیران بردباری اش بود .غم و غریبی و غربت ، اشک و آه او را همدم می شدند و از کوفه تا کربلا عشق بود که می کاشتند . نماز به تلاوت او می بالید و او به تلاوت نماز . اخمهایش را باز می کرد و آدم شعر بهشت را می سرود . او ساده بود به رنگ صبح و مرد بود به رنگ خدا. آری او علی ، ماه ولاء بود .

کودکانه ی غدیر
معرفی کتاب

هدف اصلی کتاب ، شناخت قرآن با غدیر و غدیر با قرآن است . نویسنده کوشیده است که در 1500 صفحه و در سه مجلد، این شناخت دوسویه قرآن و غدیر را در شش بخش توضیح دهد . بخش اول به آیات نازل شده در سراسر واقعه غدیر از مدینه تا مدینه اختصاص دارد که اقدامات پیامبر (ص) را از یک سو ، و اقدامات منافقین را از سوی دیگر در بر می گیرد ...

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
(حرف - ب)
18- براء بن عازب انصارى اوسى
(در كوفه اقامت گزیده و در آنجا سال 72 هجرى در گذشته است) در جلد 4- «المسند» احمد بن حنبل ص 281 حدیث غدیر بلفظ نامبرده موجود است كه صاحب «مسند» باسناد خود از عفان از حمّاد بن سلمه از على بن زید از عدى بن ثابت از او (براء) و بطریق دیگر از عدى از براء روایت كرده بشرح و بیانى كه در حدیث تهنیه انشاء اللّه ذكر خواهد شد و در «سنن» ابن ماجه جلد 1 ص 28 و 29 از ابن جدعان از عدى از او روایت شده كه گفت: در خدمت رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله از حجّى كه نمود آمدیم. در بعضى منازل فرود آمد و از طرف آنجناب‌ اعلام شد كه همگى براى نماز مجتمع گردند. سپس دست على علیه السّلام را گرفت و فرمود: آیا من اولى (سزاوارتر) باهل ایمان از خود آنها نیستم؟ همگى گفتند، آرى هستى، فرمود: آیا من بهر فرد مؤمن اولى باو از خودش نیستم؟ گفتند، آرى هستى، فرمود: بنابر این، این شخص (یعنى على علیه السّلام) ولىّ و عهده‌دار امور كسى است كه من مولاى اویم. بار خدایا دوست بدار آنكه را او را دوست دارد و دشمن دار آنكه را او را دشمن دارد.

و در خصایص نسائى ص 16 از ابى اسحق از او، و در تاریخ خطیب بغدادى جلد 14 ص 236 و در تفسیر طبرى جلد 3 ص 427 و در «تهذیب الكمال فی اسمآء الرجال»، و در «الكشف و البیان» تألیف ثعلبى (لفظ و سند او خواهد آمد) و در «استیعاب» ابن عبد البرّ جلد 2 ص 473 و در «الریاض النضره» محب الدین طبرى جلد 2 ص 169 از طریق حافظ ابن سمان و مناقب خطیب خوارزمى ص 94 (باسناد از عدى) از براء نامبرده و در «الفصول المهمه» تألیف ابن صباغ مالكى ص 25 (نقل از حافظ ابى بكر بن احمد بن حسن بیهقى و امام احمد بن حنبل) و در «ذخایر العقبى» تألیف محب الدین طبرى ص 67 و در «كفایة الطالب» تألیف حافظ گنجى شافعى ص 14 از عدى بن ثابت از او- و در تفسیر فخر رازى جلد 3 ص 636 و تفسیر نیسابورى جلد 6 ص 194 و در «نظم درر السمطین» تألیف جمال الدین زرندى و در «جامع صغیر» جلد 1 ص 555 از طریق احمد و ابن ماجه و در «مشكات المصابیح» ص 557 (آنچه كه از طریق احمد از براء و زید بن ارقم روایت شده) و در شرح دیوان أمیر المؤمنین علیه السّلام تألیف میبدى بطریق احمد و در «فراید السمطین» به پنج طریق از عدى بن ثابت از او و در «كنز العمال» جلد 6 ص 152 از طریق احمد از او و در ص 397 نقل از سنن حافظ ابن ابى شیبه باسنادش از او و در «البدایة و النهایة» ابن كثیر جلد 5 ص 209 از عدى از او بنقل از ابن ماجه و حافظ عبد الرزاق و حافظ ابو یعلى موصلّى و حافظ حسن بن سفیان و حافظ ابن جریر طبرى و در جلد 7 كتاب مذكور ص 349 از طریق حافظ عبد الرزّاق از معمّر از ابن جدعان از عدى از براء بن عازب روایت نموده‌اند كه گفت: با رسول‌ خدا صلّى اللّه علیه و آله بیرون آمدیم (از مكّه) تا در غدیر خم فرود آمدیم. منادى از طرف آنجناب اجتماع عمومى را اعلام كرد و پس از آنكه همگى گرد آمدیم فرمود: آیا من اولى بشما از خود شما نیستم؟ گفتیم. آری هستى یا رسول اللّه، فرمود آیا من اولى (سزاوارتر) نیستم بشما از مادرانتان؟ گفتیم. آرى هستى یا رسول اللّه، فرمود: آیا من اولى نیستم بشما از پدرانتان؟ گفتیم بلى یا رسول اللّه هستى، و از این قبیل پرسش‌ها دایر باولویّت خود چند بار تكرار فرمود و همه را تصدیق و اقرار نمودیم. آنگاه فرمود: هر كس كه من مولاى او هستم پس على علیه السّلام مولاى او خواهد بود «1» بار خدایا دوست بدار كسى را كه او را دوست دارد و دشمن دار كسى را كه او را دشمن دارد پس عمر بن خطّاب گفت: گوارا باد تو را اى پسر ابى طالب كه امروز را درك نمودى در حالتیكه ولىّ و سرپرست هر مؤمن هستى، و بهمین كیفیّت این حدیث را ابن ماجه از حدیث حماد بن سلمه از على بن زید- و ابى هارون عبدى از عدى بن ثابت از براء آورده و موسى بن عثمان حضرمى نیز از ابن اسحق بهمین عنوان از براء روایت نموده است.

و حدیث مزبور را حافظ ابو محمّد عاصمى در «زین الفتى» از ابى بكر جلاب از ابى احمد همدانى از ابى جعفر محمّد بن إبراهیم قهستانى از ابى قریش محمّد بن جمعه از ابى یحى مقرى از پدرش از حماد بن سلمه از على بن زید بن جدعان از عدى بن ثابت از براء بن عازب بشرح و لفظى كه در حدیث تهنیه خواهد آمد روایت نموده و در «نزل الابرار» نیز در صفحه 19 از طریق احمد و در صفحه 21 از طریق ابى نعیم در فضایل صحابه حدیث او از براء بن عازب موجود است و در جلد 2 از «الخطط» مقریزى ص 222 بطریق احمد از او (براء) و در «مناقب الثلاثه» از طریق احمد و حافظ ابو بكر بیهقى از او و در جلد 2 از كتاب «روح المعانى» ص 350 از او در تفسیر «المنار» جلد 6 ص 464 از طریق احمد و ابن ماجه از نامبرده این روایت ذكر شده است و جزرى در «اسنى المطالب» ص 3 براء بن عازب مذكور را در شمار راویان حدیث غدیر ذكر نموده.

پی نوشت :
(1) در نسخه چاپى از «البدایه و النهایه» بلفظ: من كنت مولاه فعلى مولاه ذكر شده و در نسخه خطى آن بطوریكه در «عبقات» از آن نقل شده چنین مذكور است: من كنت مولاه فان علیا بعدى مولاه.


19- بریدة بن حصیب ابو سهل اسلمى
(وفات در سال: 63 هجرى) حدیثش در جلد 3 مستدرك حاكم ص 110 از محمّد بن صالح بن هانى ذكر شده كه او نقل از احمد بن نصر و باز حاكم از محمّد بن على شیبانى در كوفه شنیده از احمد بن حازم غفارى و او از محمّد بن عبد اللّه عمرى و او از محمّد بن اسحق و او از محمّد بن یحیى و احمد بن یوسف نقل كرده از ابی نعیم و او از ابن ابى غنیه «1» و او از حكم از سعید بن جبیر از ابن عبّاس- نقل نموده كه او از بریده مذكور حدیث غدیر را روایت كرده و در جلد 4 «حلیة الاولیاء» ص 23 باسنادش از طریق ابن عیینه مذكوره آورده و در جلد 2 «الاستیعاب» ابن عبد البرّ ص 473 در شرح حال امیر المؤمنین الاولیاء» ص 23 باسنادش از طریق ابن عیینه مذكوره آورده و در جلد 2 «الاستیعاب» ابن عبد البرّ ص 473 در شرح حال امیر المؤمنین علیه السّلام ذكر شده و در مقتل خوارزمى و اسنى المطالب جزرى شافعى ص 3- نامبرده در شمار راویان حدیث غدیر از صحابه ذكر شده و در «تاریخ الخلفاء» ص 114 حدیث غدیر از طریق بزار از او و در جلد 2 «الجامع الصغیر» ص 555 از طریق احمد و در جلد 6 «كنز العمال» ص 397 نقل از حافظ ابن ابى شیبه و ابن جریر و ابى نعیم باسنادشان از او و در «مفتاح النجا» و «نزل الابرار» ص 20 از طریق بزار- و در جلد 4 تفسیر «المنار» ص 464 از طریق احمد از نامبرده روایت نموده‌ اند.

پی نوشت :
(1) در مستدرك چنین نوشته شده و در حلیه ابى نعیم ابن عیینه و در بعض از نسخه‌ها ابن ابى عتبه و در بعضى دیگر ابن عینه ضبط شده و گفته میشود كه صحیح همان ابن ابى غنیه است.
امکانات وب


این نوا را در وبلاگ خود پخش کنید:

جشنواره رسانه های علوی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic